توسعه روشي جديد به منظور تصويربرداري از درون سلول هاي زنده